Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

a https://itmap.hu weboldal vonatkozásában

 • Verzió: 2.0
 • Verziószám: 2021.03
 • Hatályos: 2021.04.02

I. Az Adatkezelő adatai

 • Név: Human Priority Kft.
 • Székhely: 1118, Budapest, Rétköz u.5.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-204935
 • Adószám: 23074651-2-43
 • E-mail cím: hello@itmap.hu
 • Telefonszám: +36 20 218 5946

(a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő)

II. Bevezetés

 A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve jelen Tájékoztató keretében tömör, átlátható és közérthető formában tájékoztassa Önt és a weboldal látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az Adatkezelő által üzemeltetett www.itmap.hu weboldallal (a továbbiakban: Weboldal) összefüggésben kezelt személyes adatokról;

 • a tervezet adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 • a személyes adatok címzettjeiről;
 • az adatok esetleges továbbításról,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról; valamint
 • az érintetteket (Felhasználókat) megillető információs önrendelkezési jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen adatkezelési tájékoztató teljes körűen szabályozza az Adatkezelő által a munkaerő-kiválasztás, a munkaerő-közvetítés, a személyes tanácsadás, valamint az adatbázisba, illetve az Országos IT Megmérettetésre történő jelentkezés során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket.

A jelen Tájékoztató hatályos változata a Weboldal felületén mindenkor elérhető. A jelen Tájékoztató a kapcsolódó általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)és a cookie tájékoztató (a továbbiakban: Cookie Tájékoztató), rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben, és a Cookie Tájékoztatóban foglaltak irányadóak a jelen Tájékoztatóban foglaltakra is.

III. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, így különösen az alábbi jogszabályoknak:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: )
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)

IV. A Weboldallal összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő jelen Tájékoztató keretében adatkezelési tevékenységek szerinti bontásban tájékoztatja a Felhasználókat a személyes adataik általa történő kezeléséről.

IV. 1. A weboldalra való regisztráció

Adatkezelés célja

A Weboldalra látogató természetes személyek Weboldalon való regisztrációjának lehetővé tétele, annak érdekében, hogy a weboldalon listázott IT munkaköröket a Felhasználó teljes körűen megismerhesse.  A regisztráció célja a Felhasználók azonosítása, amely a Weboldalon való „hagyományos” regisztráció e-mailben történő megerősítéssel.

A regisztrált Felhasználók a nem regisztrált felhasználókhoz képest több információhoz férnek hozzá az elérhető információk és szolgáltatások tekintetében, továbbá az általuk felkeresett munkáltatókat, képzéseket „követhetik” is, illetve korábbi keresési beállításaikat menthetik is.

A weboldalra 16 éven aluli fiatalok nem regisztrálhatnak.

Kezelt adatok köre

Weboldalon történő „hagyományos” regisztráció esetén

 • vezetéknév, keresztnév (kötelező);
 • e-mail cím a regisztráció megerősítéséhez, illetve a weboldalra történő bejelentkezéshez (kötelező);
 • felhasználónév és jelszó a biztonságos bejelentkezéshez (kötelező);
 • telefonszám (fakultatív)
 • a regisztráló életkorára vonatkozó információ (kötelező)
 • regisztráció időpontja, IP cím (Elkertv. 13./A § (3) bek alapján).

A Felhasználó részéről történő hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy a Felhasználó nem tud a Weboldalon regisztrálni és a szolgáltatás egyes részeit nem, vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amely hozzájárulást a Felhasználó a regisztrációja során, a személyes adatainak Adatkezelő részére történő önkéntes rendelkezésre bocsájtásával ad meg, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés (regisztráció) teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A Felhasználó által megadott személyes adatok bármikor módosíthatók, illetve törölhetők. Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása (felhasználói fiók törlése) nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adattárolás időtartama

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz felhasználói fiók törléséig, ennek hiányában, addig, amíg azok a Weboldal szolgáltatásához és a jelen Tájékoztatóban lévő célok teljesítéséhez szükségesek, de legfeljebb 5 (öt) évig. Ezt követően a személyes adatok – a regisztráció megerősítésének hiányában – véglegesen törlésre kerülnek.

Személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abban az esetben továbbítja, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha azt a jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl: közérdekből), továbbá, ha az adattovábbításra az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, védelme, vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

IV/2. A felhasználók weboldalon való tevékenysége

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő célja, hogy tárhelyet és platformot biztosítson a Weboldalra regisztrált Felhasználók és a munkaköröket támogató munkáltatók között, ezzel segítve a felek közötti kapcsolat megteremtését. Ugyanakkor a Weboldal közvetlen kapcsolatfelvételt nem biztosít a felek számára.

Kezelt adatok köre

A regisztrált Felhasználói tevékenységek

 • az oldalon az egyes munkaköröknél megadott bérsávokhoz való hozzászólás, javaslattétel az Adatkezelő felé küldött üzenetben
 • az Adatkezelő partnere, a HR Központ Bt. által biztosított személyiségtesztekhez való hozzáférés. A személyiségtesztek kitöltése az Adatkezelő partner által üzemeltetett weboldalon történik, amely oldalra vonatkozó Adatkezelési tájékoztató a partner oldalán érhető el (https://www.hrkozpont.hu/adatkezelesi-tajekoztato/)
 • önéletrajz feltöltése

Regisztrált Felhasználó az, aki a Weboldalra regisztrál, és a Weboldalon bejelentkezik.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amely hozzájárulást a regisztrált Felhasználó a Weboldalon való tevékenységével, ráutaló magatartással ad meg.

A regisztrált Felhasználó általi tevékenységek bármikor törölhetők, amely egyben megadott hozzájárulás visszavonását is jelenti. Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adattárolás időtartama

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz felhasználói tevékenység (követés, mentett keresés) törléséig, ennek hiányában addig, amíg azok a Weboldal szolgáltatásához és a jelen Tájékoztatóban lévő célok teljesítéséhez szükségesek, de legfeljebb a Felhasználói fiók törléséig.

Személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

Automatikus döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez az érintettek személyes jellemzőire, tulajdonságaikra vonatkozó módszeres és kiterjedt értékelést, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást – alapul.

IV/3. Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja

A Felhasználó részéről kezdeményezett kapcsolatfelvétel során feltett kérdések, észrevételek, vélemények Adatkezelő részéről történő megválaszolása, valamint ajánlattétel kiküldése, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás leegyszerűsítése.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre a kapcsolatfelvétel módja szerint eltérő:

A Weboldalon lévő „Kapcsolat” menüpont alatt található elektronikus űrlap kitöltése esetén:

 • Felhasználó neve, e-mail címe (kötelező);
 • Felhasználó által írt üzenet tárgya (fakultatív)

Felhasználó által írt üzenet tárgya és tartalma (kötelező)

Az Adatkezelő Weboldalon feltüntetett elérhetőségein való közvetett kapcsolatfelvétel esetén:

 • a Felhasználó neve, vagy Messenger/LinkedIn profil neve, beállított profilképe (kötelező)
 • a kapcsolatfelvétel módja szerint: a Felhasználó e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe; Messenger/ LinkedIn fiókja (kötelező)
 • Felhasználóhoz kapcsolódó üzenet/közlés/mellékletek tartama és időpontja (kötelező)

A Felhasználó részéről történő elérhetőségére vonatkozó hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet a Felhasználó ráutaló magatartás útján, az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel kezdeményezésével ad meg.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adattárolás időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételtől számított 1 éven belül törli, feltéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja nincsen. (pl: szerződéskötés, Adatkezelő jogos érdeke)

Személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abban az esetben továbbítja, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha azt a jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl: közérdekből), továbbá, ha az adattovábbításra az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, védelme, vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

IV/4. Hírlevél szolgáltatás

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által írt és szerkesztett hírlevelek e-mailben történő kiküldésével annak biztosítása, hogy a hírlevélre feliratkozó Felhasználók értesüljenek az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, a www.itmap.hu-n megjelenő friss információkról, tartalmakról, , az Adatkezelő által lebonyolított versenyekkel-játékokkal kapcsolatos friss információkról, IT iparági hírekről, toborzással, illetve munkáltatói márkaépítéssel kapcsolatos információkról, valamint az ezekhez kapcsolódó friss hírekről. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak.

Az adatkezelés a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás esetében kizárólag reklám, illetve a hírlevelek küldése céljából történik.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósítása érdekében a Felhasználó alábbi adatait kezeli.

 • nevét; születési helyét és idejét (Grt. § (2) bekezdése alapján kötelező)
 • e-mail címét.

A Felhasználó részéről történő hiányos, hibás, vagy nem megfelelő tartamú adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő a Felhasználó részére nem tud hírleveleket küldeni.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet a Felhasználó regisztráció során (vagy a már regisztrált Felhasználó a „adatmódosítás” menüpont alatt) egy külön feliratkozásra vonatkozó négyzet (ún. checkbox) bejelölésével, vagy az Adatkezelő által létrehozott külön online űrlaplap kitöltésével ad meg.

A Felhasználó bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat hírlevélről az alábbi módokon:

 • a Felhasználónak megküldött Hírlevél alján található „leiratkozom” linkre kattintással vagy az Adatkezelőnek írt e-mailben (hello@itmap.hu); illetve
 • személyesen, vagy postai úton az Adatkezelő címén (1118 Budapest Rétköz utca 5.).

Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása (leiratkozás) nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adattárolás időtartama

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz hírlevélről való leiratkozásig, ennek hiányában, addig, amíg azok a Weboldal szolgáltatásához és a jelen Tájékoztatóban lévő célok teljesítéséhez szükségesek, de legfeljebb a hozzájárulástól számított öt (5) évig. Ezt követően a személyes adatok – a feliratkozás megerősítésének hiányában – véglegesen törlésre kerülnek.

Személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkaviszonyban álló adminisztrátorok, valamint az Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

Az esetleges téves feliratkozások elkerülése érdekében a Felhasználó által a hírlevélre történő feliratkozási szándék elküldését követően az Adatkezelő egy ún. „megerősítő linket” tartalmazó email üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. A hírlevélre való feliratkozási szándék a megerősítő linkre kattintással véglegesíthető. Amennyiben a megerősítő link útján a Felhasználó a link megküldését követő öt (5) naptári napon belül nem véglegesíti hírlevél feliratkozási szándékát, úgy az Adatkezelő a Felhasználó által a feliratkozás során megadott adatait törli.

Az Adatkezelő külön nyilvántartást vezet a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás körében megadott adatokról azzal, hogy a megadott adatok helyességét nem ellenőrzi.

A Grt. 6. § alapján a természetes személy címzettnek (Felhasználónak) csak akkor küldhető közvetlen megkeresés módszerével elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs ezköz (pl: SMS) útján elektronikus hirdetés, ha ahhoz a címzett (Felhasználó) előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Az Elkertv 14. § (2) bekezdése alapján elektronikus hirdetésnek minősül az olyan közlés is, amely a Felhasználó fenti hozzájárulásának megszerzésére irányul.

V. Weboldalon lévő cookiek

Munkamenettel kapcsolatos sütik kezelése

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal megfelelő működésének „munkamenet” sütik/cookiek elhelyezésével történő biztosítása, a felhasználói viselkedés figyelemmel kisérése, a csalások, jogellenes tevékenységek kiszűrése.

Kezelt adatok köre

munkamenet azonosító IP-cím (anonimizált), dátumok, időpontok

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6) cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Adatkezelő Weboldal-szolgáltatásának nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok kezeléséhez fűződő jogos érdeke, az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.

Az adatkezelés elleni tiltakozás, így a cookiek letiltása azzal a következménnyel járhat, hogy a Weboldal felkeresése során a Felhasználó egyes funkciókat nem vagy nem megfelelően tud csak használni.

Adattárolás időtartama

Az egyes cookiek adattárolási idejéről az Adatkezelő Weboldalon található Cookie Tájékoztatójából tájékozódhat. Az adatkezelési időtartam meghatározásának szempontjai:

 • munkamenet sütik: böngésző bezárásáig;
 • használatot elősegítő, támogató sütik: legfeljebb hat (6) hónapig;

Személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő adatfeldolgozói.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

Statisztikai célú adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A Google LLC. által nyújtott Google Analytics cookiek, illetve a Hotjar Ltd. szolgáltatása által nyújtott cookiek elhelyezésével statisztikai célú adatok gyűjtése a Weboldal fejlesztése, javítása érdekében, valamint a felhasználói viselkedés figyelemmel kisérése, a csalások, jogellenes tevékenységek kiszűrése.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által elhelyezett Google Analytics sütik anonimizált profilokat hoznak létre, amelyek nem alkalmasak arra, hogy a Felhasználók személyét azonosítsák. Az Google Analytics cookiek az alábbi adatokat gyűjtik:

 • a böngészés időpontja, földrajzi helye;
 • a Weboldalhoz kapcsolódó eszköz anonimizált IP-címe;
 • a Felhasználó böngészőjének típusa;
 • a Felhasználó által használt operációs rendszer;
 • Felhasználó által Weboldalon végzett tevékenységek

A Hotjar Ltd által elhelyezett sütik szintén anonim profilokat hoznak létre, amelyek az alábbi adatokat gyűjtik:

 • a böngészés időpontja, földrajzi helye;
 • A Felhasználó eszközének IP-címe;
 • A Felhasználó eszközének típusa, képernyőmérete;
 • a Felhasználó böngészőjének típusa; fajtája;
 • egyedi eszköz azonosítók;
 • a Felhasználó weboldalon való böngészéséi ideje, kattintásai

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet a Felhasználó az Weboldal felkeresését követően a cookie-kezelő felületen (ún. cookie banner) történő statisztikai célú cookiek engedélyezésével ad meg.

A hozzájárulás meg nem adása, vagy visszavonása, azaz a cookiek letiltása azzal a következménnyel járhat, hogy a Weboldal felkeresése során a Felhasználó egyes funkciókat nem vagy nem megfelelően tud csak használni. Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adattárolás időtartama

A cookiek az általuk gyűjtött adatokat böngésző bezárásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított 2 évig tárolják. Az egyes – eltérő funkciójú – statisztikai célú cookiek adattárolási idejéről az Adatkezelő Weboldalán található Cookie Tájékoztatójából tájékozódhat.

Személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő, valamint a Google Analytics szolgáltatás nyújtó Google LLC., a Hotjar Ltd. és az Adatkezelő további adatfeldolgozói.

Acattovábbítás

A Hotjar Ltd. egy máltai székhelyű társaság, így az adatok mindvégig az EU-n belül maradnak. A Google LLC. USA székhelyű társasága, amely társaság szavatolja a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi megfelelőséget.

Célzó/hirdetési sütikkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A célzó /hirdetési célú cookiek elhelyezésével annak biztosítása, hogy Felhasználó számára a lehető legrelevánsabb hirdetések jelenjenek meg a Weboldalon.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által elhelyezett hirdetési célú cookiek nem alkalmasak arra, hogy a Felhasználók személyét azonosítsák. A Felhasználó nem azonosítható általuk Az ilyen cookiek az alábbi adatokat gyűjtik:

 • a böngészés időpontja, földrajzi helye;
 • a Weboldalhoz kapcsolódó eszköz anonimizált IP-címe;
 • a Felhasználó böngészőjének típusa;
 • a Felhasználó által használt operációs rendszer;
 • a Felhasználó által előzőleg meglátogatott honlap URL-je, amely őt a Weboldalra irányította;
 • felhasználó által Weboldalon végzett tevékenységek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amelyet a Felhasználó az Weboldal felkeresését követően a cookie-kezelő felületen (ún. cookie banner) történő statisztikai célú cookiek engedélyezésével ad meg.

A hozzájárulás meg nem adása, vagy visszavonása, azaz a cookiek letiltása azzal a következménnyel járhat, hogy a Weboldal felkeresése során a Felhasználó egyes funkciókat nem vagy nem megfelelően tud csak használni. Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adattárolás időtartama

A cookiek az általuk gyűjtött adatokat böngésző bezárásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított 2 évig tárolják. Az egyes – eltérő funkciójú – statisztikai célú cookiek adattárolási idejéről az Adatkezelő Weboldalán található Cookie Tájékoztatójából tájékozódhat.

Személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő, valamint a cookiekat elhelyező harmadik felek, így különösen Google LCC, Facebook Inc

Profilalkotás

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LCC. által nyújtott konverziókövető szolgáltatás (Google Ads), amely a célzó és hirdetési cookiek által gyűjtött adatokat profilalkotásra és a profilalkotáson alapuló viselkedés alapú reklám megjelenítésére használja. A Google Ads szolgáltatást nyújtó Google LCC. a hozzájárulást megadó Felhasználók személyes jellemzőit, preferenciáit anonim módon elemzi, és az így kapott adatok alapján megjósolja a Felhasználó várható viselkedését, érdeklődési körét annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokat, reklámokat jeleníthessen meg a Felhasználók részére.

VI. Adatbiztonság

 • Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
 • Az Adatkezelő és az adatfeldolgozói a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai és műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 5. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
 • Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
 • Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
 • Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 • A Szolgáltató a munkavállalókkal, alkalmazottakkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Szolgáltató jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
 • A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről, az informatikai rendszereket jelszóval és tűzfallal védi, és megfelelő védelmet biztosító vírusvédelemmel látja el.
 • A manuális (papíralapú) kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató által kezelt személyes adatokat zárható szekrényben őrizi. A Szolgáltató a papír alapon kezelt személyes adatokat iratmegsemmisítő használatával, vagy iratmegsemmisítési tevékenységre szakosodott szolgáltató közreműködésével semmisíti meg.

VII. Adatfeldolgozók

 • Az Adatkezelő a személyes adatok szakszerű feldolgozása érdekében – ilyen tevékenység ellátására irányuló külön szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – adatfeldolgozó céget bíz meg, amely az Adatkezelő utasításainak és döntéseinek megfelelően az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveleteket végzi el.
 • Az Adatfeldolgozók saját hatáskörben, önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag a Szolgáltatóval kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltak, illetve a Szolgáltató által részükre adott utasítások szerint jogosultak, illetve kötelesek eljárni. Az adatfeldolgozóknak adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő tartozik felelősséggel.
 • Az adatfeldolgozó az Adatkezelő által megküldött adatokkal saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, ugyanakkor az adatfeldolgozási szerződés alapján további adatfeldolgozókat igénybe vehet.
 • A Szolgáltatóval adatfeldolgozói tevékenység ellátására irányuló szerződéses jogviszonyban lévő adatfeldolgozók adatai és az általuk ellátott adatkezelési tevékenység:

Tárhelyszolgáltató

 • Név: UpCloud Ltd.
 • Székhely: 249 Arch St. Philadelphia, PA 1910
 • Cégjegyzékszám: 2431560-5
 • Képviseli: Antti Vilpponen, Chief Executive Officer
 • E-mail: hello@upcloud.com
 • Adatkezelési tevékenység:
  • adattárolás, szerver szolgáltatás
  • adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek elvégzése

Webmarketing, remarketing

 • Név: Google LLC.
 • Székhely: 18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írország
 • Adatvédelmi irányelv: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • Adatkezelési tevékenység:
  • weboldali statisztikák (Google Analytics)
  • remarketing (Google Ads)

Webstatisztika

 • Név: Jotjar Ltd.
 • Székhely: St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta,
 • Adatvédelmi irányelv: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 • Adatkezelési tevékenység: weboldal statisztikák

Az adatfeldolgozó feladata különösen, hogy

 1. megtegye azokat az adatbiztonsági, szervezési és technikai intézkedéseket, amelyek a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében szükségesek
 2. közreműködjön az állami szervek, harmadik személyek, illetve érintettek részéről az Adatkezelőhöz érkező adattovábbítási kérelmek kiadásában
 3. az adatkezelő utasításai szerint törölje, zárolja, illetve lemásolja a személyes adatokat
 4. a személyes adatok Adatkezelő általi megtekintését lehetővé tegye, valamint
 5. az általa kezelt adatokról nyilvántartást vezessen.
 • Az adatfeldolgozó a személyes adatokat csak az Adatkezelő által meghatározottak szerint dolgozhatja fel, a kezelt személyes adatokat saját céljára nem használhatja fel, azokat saját jogon nem továbbíthatja.

VIII. Tájékoztatás a felhasználó jogairól

Az adatkezeléssel érintett természetes személy Felhasználót a GDPR rendelettel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg, amely jogok az Adatkezelő e-mail címére (hello@itmap.hu) benyújtott kérelemmel vagy telefonon (+36 20 218 5946), postai úton (1118, Budapest, Rétköz 5.) is gyakorolható. Az Adatkezelő a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, a kérelem beérkezésétől számított harminc (30) – a kérelem rendkívüli összetettsége esetén kivételesen hatvan (60) – napon belül érdemben válaszol, amennyiben a kérelmező személy elérhetőségét megfelelő módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtotta.

 • Hozzáférés joga: az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy az Adatkezelő milyen adatokat kezel, az adatokat milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; illetve, hogy személyes adatai milyen forrásból származnak. Továbbá hozzáférést kaphat ahhoz az információhoz is, hogy az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Felhasználó és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.
 • Helyesbítéshez való jog: az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy – amennyiben ennek feltételei fennállnak – úgy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok fennállása esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölni.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett (Felhasználó) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását. Különösen, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • A tiltakozáshoz való jog: az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintettet (Felhasználót) megilleti a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

IX. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Adatkezelőhöz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein vagy jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

 • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap: naih.hu; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36-1-391-1400; vagy
 • a lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

Kelt: Budapest, 2021. március 18.

Human Priority Kft.